IMIRC Group of Institutions

Alumni

NIKHIL

RK200332153158

500/327

KRISHNA KHAJARIA

RK200332153113

500/317

MEGHA GUPTA

RK200332153133

500/314

GAURAV SEHDEV

RK200332153079

500/309

SORABH DABAS

RK200332153255

500/305

VIVEK BHARTI

190332153292

500/341

SHUBHAM MAHESHWARI

190332153254

500/327

MOHIT GAUR

190332153141

500/317

VIMAL KHURANA

190332153284

500/314

RAJ KUMAR

190332153221

500/327

ARPNA PORWAL

180332153030

500/341

PARNEET KUMAR

180332153158

500/330

AVDHESH KUMAR YADAV

180332153040

500/329

KHUSHBOO MONGA

180332153098

500/323

URVI KASHIWAL

180332153245

500/323

©2023. IMIRC India. All Rights Reserved.

Translate »